Соціологічна лабораторія

IMG_20170620_132417ЗЛОТКО В Г 2000 год х 300Соціологічна лабораторія була створена у 1979 р. за ініціативою професора Г.В. Ангелова. Завідуючим лабораторією став В.Г. Злотко. Це була одна з перших в Одесі вузівських соціологічних лабораторій, перед якою постало завдання вивчення громадської думки студентів, викладачів і співробітників з метою з’ясування ефективності учбово-виховного процесу, особливостей формування студентства, динаміки розвитку його інтересів, потреб, ціннісних орієнтацій, соціально-політичної активності, рівня політичної культури і етично-естетичного виховання.

Працівниками лабораторії проведена значна робота у різних галузях життєдіяльності вузу. Співробітники лабораторії, використовуючи соціологічні методики (анкетні опити, інтерв’ю, спостереження, контент-аналіз різних документів), постійно працюють у деканатах, на кафедрах, у студентських гуртожитках, в учбовому відділі та інших підрозділах ОНАХТ. За результатами досліджень виробляються конкретні методики і пропозиції, що дозволяють підвищити ефективність учбово-виховного процесу.

З 1998 р. в Академії проводиться комплексне соціологічне дослідження «Учбово-виховний процес у сприйнятті і  думках студентів (від першокурсника до випускника крізь призму дослідів)». Основне завдання дослідження: соціологічне забезпечення учбово-виховного процесу з метою ефективнішої підготовки кваліфікованих фахівців. Воно розраховане на весь період вчення студента у вузі. Велике місце в діяльності лабораторії останнім часом займають конкретно-соціологічні дослідження такої важливої і актуальної проблеми як функціонування української мови і культури в багатонаціональному Південному регіоні України. Ця робота проводиться спільно з відділом міжнаціональних стосунків Одеської облради і кафедрою українознавства і лінгводидактики ОНАХТ.

Спільно з гуманітарними кафедрами проводиться вивчення проблем формування ціннісних орієнтацій, соціально-етичного і гуманістичного мислення у студентів технічного вузу.

В Академії стало нормою обговорення результатів кожного проведеного соціологічного дослідження на засіданнях Вченої ради, ректорату, ради з гуманітарної освіти і виховної роботи. Отримані в ході кожного дослідження результати у вигляді звітів і експрес-інформацій прямують до деканатів і на кафедри, регулярно публікуються в багатотиражній газеті «Технолог».

За матеріалами досліджень надруковано спеціалізований навчальний посібник для вузів України «Основи промислової соціології», більше 10 навчальних посібників, затверджених Міністерством освіти і науки України, опубліковано 24 статті, для викладачів підготовлено 16 методичних рекомендацій.

Лабораторія є відомим соціологічним центром не лише в Одесі, але і за її межами. У всіх довідкових виданнях Академії наук СРСР і АН України з 1985 р. по теперішній час є реквізити лабораторії і перелік досліджень, що проводяться нею (див. каталог АН СРСР «Социологические центры СССР». – Москва. – 1987. – 127 с.; каталог АН СРСР «Эмпирические социологические исследования в СССР». – Москва. – Т.2. – 1988. – С.165-168; «Соціологічні дослідження в Україні». – Київ. – 1990. – 41 с.).

У 2005 р. соціологічна лабораторія була перейменована в науково-методичну лабораторію соціологічних досліджень. Її завідувачем став Ю.М. Мельник. Впродовж всього терміну існування лабораторія проводить велику наукову, методичну і аналітичну роботу. Лише за останні декілька років за матеріалами досліджень, здійснених лабораторією, опублікована значна кількість наукових статей у різних збірках і навчальних посібниках. Ці матеріали використані у багатьох монографіях і кандидатських дисертаціях викладачів кафедри, а також співробітників Академії.